Det med småt

Som det fremgår, er kontoret beliggende Gammel Kongevej 1, 2., 1610 København V. Kontaktnumre og mail fremgår andetsteds på denne hjemmeside

Mit CVR er 1912 9470, og virksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed. Klientkonto er etableret i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til euro 100.000. Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientkonto og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud omkring fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb på til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger kan findes på Garantiformuens hjemmeside, www.gii.dk.

Jeg er beskikket advokat af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Jeg er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting.

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- & disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik samt de advokatetiske regler. Nærmere regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af tvist om opkrævet salær kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, www.advokatnaevnet.dk